Letní tábor 2018, dětské letní tábory a další tábory v roce 2018 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2018 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2018 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2018 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2018 a školy v přírodě pro děti

dětská agentura

Všeobecné podmínky pro akce dětské agentury

Smluvní vztahy mezi agenturou a objednavateli činnosti vyplývající z ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku, jsou upravené těmito podmínkami, které jsou závazné pro obě dvě strany.

Účastníci pobytu

Agentura poskytuje svoje služby dětem a mládeži. Účast na činnosti zabezpečuje agentura na základě písemné objednávky objednatelem (např. zákonným zástupcem dítěte, organizace apod.) a následnou úhradou pobytu.

Cena pobytu

Ceny pobytu jsou stanovené jako smluvní ceny. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny. Agentura si vyhrazuje právo změny cen v případě změny kurzu Kč resp. v případě jiných závažných cenových změn. Pokud v době od podání prihlášky do dne pobytu dojde ke změně ceny, je agentura povinna tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny více jak 10% má objednatel právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna programu

V závažných případech může agentura změnit termín, program, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Když objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez účtování stornovacích poplatků. Změna programu, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně ve stanovené době. Již zaplacenou č ástku musí agentura vrátit objednateli v plné výšce.

Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti a řídit se písemnými pokyny pro účastníky. Účastník, který v průběhu činnosti nerespektuje program činnosti, nedodržuje tyto podmínky, může být z činnosti vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a účastník bude na náklady objednatele dopraven objednateli. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije úcastník vlastní vinou. Agentura zodpovídá za organizaci činnosti. Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnejší poškození inventáře agentury popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednavatel.

Stornovací podmínky

V případě úhrady činnosti a následného zrušení účasti si agentura vyhrazuje právo na storno poplatky:

  • 500 Kč při zrušení do 45 dní před započetím činnosti
  • 30% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 44. a 21. dnem
  • 50% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 20. a 15. dnem
  • 70% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 14. a 4. dnem

 

V případě, že se účastník z vlastní viny nezúčastní činnosti nebo nenastoupí na činnost nebo zruší účast 3 dny před nástupem, nemá nárok na vrácení zaplacené sumy. Každý účastník činnosti je pojištěn na konkrétní pobyt pojistnou smlouvou.

Zrušení pobytu

Agentura může před započetím pobytu odstoupit od smlouvy nebo po započetí pobytu smlouvu vypovědět v následujících případech:

  • účastník vážně narušuje průběh pobytu, účastníkovi přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky
  • v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů účastníkem (např. při vyplňování Závazné přihlášky)
  • v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady
  • v případě nenaplnění minimálního počtu úcastníků na pobytu


Pojištění

Každý účastník činnosti je pojištěn na konkrétní pobyt pojistnou smlouvou.

Reklamace služeb

V případě, že objednatel činnosti zjistí jakoukoli závadu v plnění smluvních podmínek, může uplatnit právo za vadu. Povinností objednavatele je závadu reklamovat přímo na místě činnosti u vedoucího činnosti, popřípadě u jiného zástupce agentury. V případě, že povaha závady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu činnosti, objednatel je povinný uplatnit toto právo neodkladně po návratu účastníka z činnosti, avšak nejdéle do 7 dnů písemně v agentuře. Agentura je povinna po důkladném prošetření reklamace rozhodnout, ve složitých případech do 14 dnů, od podání reklamace.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v Závazné přihlášce popř. Přihlášce účastník bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami účasti na pobytu. Účastník stvrzuje svým podpisem na Závazné přihlášce popř. na Přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Letní tábory 2018

Anketa: Letní tábor

Jaký letní tábor je pro tebe nejzajímavější?

Hlasovalo: 365244 osob.

Doplňkový prodej

Dětské tábory 2018

Jako organizace, zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže připravujeme dětské letní tábory, podzimní tábory, školy v přírodě, jarní prázdniny a další programová pásma, včetně vzdělávání pracovníků pro volný čas (akreditační vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). To vše již od roku 1999.

V letošním roce bychom Vám opět rádi nabídli možnost trávení volného času Vašich dětí na letních táborech Dětské agentury 2018. Připravili jsme letní táborové pobyty pro děti a mládež mající zájem o dobrodružství a pohyb, ve věku od 5 do 15 let.
Na středisku MAYA Vám můžeme nabídnout celou škálu táborů s momentálně velmi populárními motivy, jako jsou
Piráti z Karibiku, Harry Potter, Pán prstenů nebo Star Wars. Dále nemůže chybět letní táborový pobyt s pohádkovou tématikou pro ty nejmenší. Přijdou se za námi podívat modří trpaslíci! Letos totiž středisko MAYA obsadí naši kamarádi Šmoulové.
Na středisku Doubrava proběhne již tradiční koňský tábor, letos s tématem Noc v Muzeu, kdy se děti polovinu dne učí o koních a druhá polovina je věnována hrám.
Minulý rok jsme spustili nový typ tábora - Kreativní tábor, zaměřený na rozvíjení fantazie a dovedností, kde se děti mohou naučit spoustu nových technik. I letos se na něho mohou Vaše děti těšit!
Do herního světa nás nově vtáhne hra Jumanji! Vzápětí se ocitnete v džungli a prožijete tak zcela nezapomenutelné a skvělé zážitky!Sponzoři

Lanex

Akzo Nobel

Hotel Koruna

Penzion Koruna

Mincovna Opava
Moravskoslezský kraj


Portály

Katalog (nejen letních) dětských táborů

Borovice.cz

Dětský tábor

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2018 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko