Letní tábor 2023, dětské letní tábory a další tábory v roce 2023 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti

dětská agentura

Všeobecné podmínky pro akce dětské agentury

Smluvní vztahy mezi agenturou a objednavateli činnosti vyplývající z ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku, jsou upravené těmito podmínkami, které jsou závazné pro obě dvě strany.

Účastníci pobytu

Agentura poskytuje svoje služby dětem a mládeži. Účast na činnosti zabezpečuje agentura na základě písemné objednávky objednatelem (např. zákonným zástupcem dítěte, organizace apod.) a následnou úhradou pobytu.

Cena pobytu

Ceny pobytu jsou stanovené jako smluvní ceny. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny. Agentura si vyhrazuje právo změny cen v případě změny kurzu Kč resp. v případě jiných závažných cenových změn. Pokud v době od podání prihlášky do dne pobytu dojde ke změně ceny, je agentura povinna tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny více jak 10% má objednatel právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna programu

V závažných případech může agentura změnit termín, program, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Když objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez účtování stornovacích poplatků. Změna programu, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně ve stanovené době. Již zaplacenou částku musí agentura vrátit objednateli v plné výšce.

Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti a řídit se písemnými pokyny pro účastníky. Účastník, který v průběhu činnosti nerespektuje program činnosti, nedodržuje tyto podmínky, může být z činnosti vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a účastník bude na náklady objednatele dopraven objednateli. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije úcastník vlastní vinou. Agentura zodpovídá za organizaci činnosti. Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnejší poškození inventáře agentury popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednavatel.

Stornovací podmínky

V případě úhrady činnosti a následného zrušení účasti si agentura vyhrazuje právo na storno poplatky:

  • 150 Kč manipulační poplatek za stornování tábora a nahrazení pobytu jiným uchazečem - náhradníkem
  • 500 Kč při zrušení do 45 dní před započetím činnosti
  • 30% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 44. a 21. dnem
  • 50% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 20. a 15. dnem
  • 70% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 14. a 4. dnem
  • 100% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 3. dnem a počátkem tábora

 

V případě, že se účastník z vlastní viny nezúčastní činnosti nebo nenastoupí na činnost nebo zruší účast 3 dny před nástupem, nemá nárok na vrácení zaplacené sumy. Každý účastník činnosti je pojištěn na konkrétní pobyt pojistnou smlouvou.

Zrušení pobytu

Agentura může před započetím pobytu odstoupit od smlouvy nebo po započetí pobytu smlouvu vypovědět v následujících případech:

  • účastník vážně narušuje průběh pobytu, účastníkovi přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky
  • v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů účastníkem (např. při vyplňování Závazné přihlášky)
  • v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady
  • v případě nenaplnění minimálního počtu úcastníků na pobytu


Pojištění

Každý účastník činnosti je pojištěn na konkrétní pobyt pojistnou smlouvou.

Reklamace služeb

V případě, že objednatel činnosti zjistí jakoukoli závadu v plnění smluvních podmínek, může uplatnit právo za vadu. Povinností objednavatele je závadu reklamovat přímo na místě činnosti u vedoucího činnosti, popřípadě u jiného zástupce agentury. V případě, že povaha závady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu činnosti, objednatel je povinný uplatnit toto právo neodkladně po návratu účastníka z činnosti, avšak nejdéle do 7 dnů písemně v agentuře. Agentura je povinna po důkladném prošetření reklamace rozhodnout, ve složitých případech do 14 dnů, od podání reklamace.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v Závazné přihlášce popř. Přihlášce účastník bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami účasti na pobytu. Účastník stvrzuje svým podpisem na Závazné přihlášce popř. na Přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2023 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko