Letní tábor 2023, dětské letní tábory a další tábory v roce 2023 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti

dětská agentura

Zákony a vyhlášky

Přehled zákonů a vyhlášek, kterými se řídí příprava, organizace a běh dětských letních táborů. Plné znění najdete na stránkách MVČR

 • 83/1990 Sb. - Zákon o sdružování občanů
 • 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím
 • 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
 • 2/1993 Sb. - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • 106/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
 • 135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • 137/2004 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • 148/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 81/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2023 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko